سازمان نظام دامپزشکی برگزار می کند :بزرگداشت مقام شامخ علمی استاد دکتر محمد بزرگمهری فرد