نخستین دوره آموزشی علوم حیوانات آزمایشگاهی در پژوهشگاه رویان برگزار می شود