برگزاری دوره عالی مدیریت کسب و کار (MBA) با گرایش دامپزشکی