سومین کنگره کلینیسین های دام های بزرگ ( ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۳)