نمایشگاه صنعت دام ، طيور و دامپزشكی استان اصفهان دوازدهمین دوره