استخدام دکتر دامپزشک در گروه تولیدی و بازرگانی دردانه خراسان رضوی