استخدام دکتر دامپزشک در واحد بسته‌ بندی در شهر مجن شاهرود