استخدام کاردان دامپزشکی در کلینیک دامپزشکی واقع در کرج