فاز دوم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز احداث می‌شود