تجاری سازی دستگاه ذبح مکانیزه- شرعی دام درسازمان پژوهشهای علوم و صنایع غذایی