ثبت سه ژن باکتریایی در بانک ژن جهانی توسط محققین دانشکده دامپزشکی گرمسار