دیدار رئیس سازمان دامپزشکی با رئیس مرکز پژوهش های مجلس