هیچ یک از مرغداری های ایران بر اساس ضوابط بهداشتی روسیه تایید نشده اند