رییس جمهور: کشاورزی و امنیت غذایی بخشی از قدرت، اقتدار و امنیت ملی است.