شرکت کاناویت (CANAVIT) ، ویتامین های خالص مخصوص دام و طیور