دومين سمپوزيوم لنگش در نشخواركنندگان و اهميت اقتصادي آن در توليدات دامي. 3-1 آبان 1392 ، شيراز ، دانشكده دامپزشكي