پدیده های نوین ٬ استراتژی های جدید را برای گاو نزدیک به زایمان توصیه می کند