شکارچیان یک قوچ و یک کل وحشی در بردسیر کرمان دستگیر شدند