دستورالعمل اصول نمونه برداري ماهی، روش آماده سازي نمونه