شرایط جدید تسهيلات بيمه درمان تکمیلی، عمر و حادثه براي اعضاي سازمان نظام دامپزشکی