مدير کل محيط زيست استان همدان هشدار داد: روزگار دشوار پرندگان کوچنده در همدان