تغذیه؛ عامل بازدارندۀ کانیبالیسم در مرغ های تخمگذار