ستاد پیشگیری و کنترل مگس میاز درحیات وحش کشور تشکیل شد