کارگاه های آموزشی مدون نظام دامپزشکی در مهر و آبان سال ۹۲